Centrum Zgłoszeń – rejestracja nowego konta

  • Zanim utworzysz swoje konto w Centrum Zgłoszeń przeczytaj jak to działa oraz katalog prac, które wykonujemy!
  • Jeśli jesteś już po lekturze dotyczącej funkcjonowania Centrum Zgłoszeń, wypełnij poniższy formularz, a następnie wciśnij przycisk “Wygeneruj wniosek do podpisu” w celu pobrania dokumentu “Wniosek o nadanie uprawień dostępu do Centrum Zgłoszeń”. Pola formularza oznaczone czerwoną gwiazdką (*) są obowiązkowe.
  • Pobrany wniosek należy wydrukować, opieczętować i podpisać! Musi tego dokonać osoba posiadająca uprawnienia do reprezentowania podmiotu.
  • Po podpisaniu i opieczętowaniu wniosku dołącz go do formularza korzystając z przycisku “Załącz plik w formacie PDF lub JPG”. Dokument będzie nam od potrzebny do zweryfikowania podmiotu.
  • Teraz możesz wysłać formularz z dołączonym Wnioskiem korzystając z przycisku “Złóż wniosek”.
  • Po poprawnej weryfikacji “Wniosku o nadanie uprawnień dostępu do Centrum Zgłoszeń” otrzymasz na adres e-mail szczegółowe informacje o założonym koncie (hasło, instrukcję, niezbędne numery telefonów).
Pełna nazwa podmiotu:
*
Ulica:
*
Numer domu i lokalu:
* /
 
Kod pocztowy i miejscowość:
*
Numer NIP:
*
Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do obsługi konta w Centrum Zgłoszeń:
*
Numer telefonu osoby wyznaczonej do obsługi konta w Centrum Zgłoszeń:
*
Adres e-mail osoby wyznaczonej do obsługi konta w Centrum Zgłoszeń:
*
 
 
Załącz podpisany i opieczętowany wniosek:
*
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM INTEGRACJI

Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Integracji z siedzibą we Wrocławiu (53-611), przy ul. Strzegomskiej 49 (dalej: Administrator), e-mail: ado@wci.wroclaw.pl, tel. 71 782 35 11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@wci.wroclaw.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zarządzania projektem „Praca na rzecz społeczności lokalnej - Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej” przez Wrocławskie Centrum Integracji i jego partnerów (obejmuje przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub mailową), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO) – w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę mogą Państwo cofnąć przez kontakt z Administratorem na wskazane powyżej dane. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, ale konieczne dla założenia konta użytkownika w Centrum Zgłoszeń na stronie Wrocławskiego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej - www.wcsn.pl w celu wzięcia udziału w projekcie „Praca Dla Lokalnej Społeczności - Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej” przez Wrocławskie Centrum Integracji. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres posiadania aktywnego konta, o którym mowa powyżej, oraz współpracy w tym zakresie z Administratorem. W przypadku cofnięcia zgody dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych osobowych: pracownicy komórki organizacyjnej u Administratora - Wrocławskiego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej, kadra kierownicza Administratora, Inspektor Ochrony Danych, Administrator Systemu Informatycznego. Przysługuje Państwu również prawo: a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych; b) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegały profilowaniu.

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM/EM SIĘ SIĘ Z POWYŻSZĄ INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM INTEGRACJI, ZROZUMIAŁAM/EM TREŚĆ POWYŻSZEJ INFORMACJI ORAZ WYRAŻAM DOBROWOLNĄ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W ZGŁOSZENIU.