O nas

O nas

Projekt „Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej” powstał w 2016 r. z inicjatywy Dolnośląskiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. Liderami projektu są Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia i Sąd Okręgowy we Wrocławiu, w których imieniu zadanie realizują odpowiednio: Wrocławskie Centrum Integracji i kuratorska służba sądowa okręgu wrocławskiego.

Tworząc nasze Centrum chcemy wykorzystać potencjał, jaki wytworzył się na przestrzeni ponad 10 lat dobrej współpracy samorządu lokalnego z wymiarem sprawiedliwości. Od 2009 roku pracujemy nad stworzeniem optymalnych warunków do wykonywania przez sprawców wykroczeń i drobniejszych przestępstw obowiązku nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne. Dość oczywistym wydaje się fakt, że czyny zabronione są skierowane są najczęściej przeciwko konkretnym osobom. Zatem mamy do czynienia z typowym konfliktem pomiędzy sprawcą a ofiarą. Rzadziej dostrzega się, iż czyny przestępcze godzą także w podmioty zbiorowe – społeczności lokalne. Uszkodzone mienie publiczne, zanieczyszczona przestrzeń, zdewastowane podwórka, cmentarze, przejścia podziemne, ławki w parkach, place zabaw to problemy dobrze znane we wszystkich miejscach na całym świecie. Sprawcy tych czynów mogą naprawić swoje błędy wykonując prace na cele społeczne, spłacając w ten sposób swoisty dług wobec tej wspólnoty, z której się wywodzą i którą w jakiś sposób skrzywdzili. We Wrocławiu wypracowaliśmy bardzo efektywny model wykonywania kar nieizolacyjnych. Sieć placówek, na rzecz których wykonywane są prace społecznie użyteczne, przekroczyła 100. Koordynatorem sieci placówek jest Wrocławskie Centrum Integracji, które dysponuje narzędziami wsparcia w ramach readaptacji społecznej osób skazanych (aktywizacja zawodowa, poradnictwo prawne, terapia, pomoc rzeczowa).
Organizacyjnie WCSN umiejscowione zostało w strukturach Wrocławskiego Centrum Integracji, które zapewnia bazę personalną, lokalową i techniczną. Centrum finansowane jest przez samorząd Wrocławia. Bardzo ważną rolę pełni interdyscyplinarny zespół projektowy, który stanowi swoisty “think tank” dla WCSN. Wzorowany jest na rozwiązaniach stosowanych w nowojorskich community courts. Tworzą go przedstawiciele kuratorskiej służby sądowej, Komendy Miejskiej Policji, adwokatury, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu, pracownicy naukowi i studenci Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Straży Miejskiej, organizacji pozarządowych i oczywiście pracownicy Wrocławskiego Centrum Integracji. W ten sposób możliwa jest implementacja mechanizmów sprawiedliwości naprawczej na wszystkich etapach postępowania wobec sprawców przestępstw i wykroczeń oraz osób przez nich skrzywdzonych.

Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej nie powstałoby bez Partnerów, którzy oferując wsparcie merytoryczne i techniczne przyczyniają się do rozwoju projektu i promowania idei sprawiedliwości naprawczej zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym. Tworząc nasze Centrum chcemy wykorzystać potencjał, jaki wytworzył się na przestrzeni ponad 10 lat dobrej współpracy samorządu lokalnego z wymiarem sprawiedliwości. Współpracujemy z wieloma podmiotami – sądami, fundacjami, stowarzyszeniami, służbą więzienną, policją, strażą miejską, kuratorami oraz placówkami, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności. Jeśli podobają Ci się nasze działania i chciałbyś nas wspomóc oraz przyczynić się do tego, by Wrocław stał się stolicą sprawiedliwości naprawczej w Polsce – zapraszamy do współpracy!

Skip to content