Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Wrocławskie Centrum Integracji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej „Wrocławskiego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej”.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-01-23.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Maliszewska, sekretariat@wci.wroclaw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 782 35 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku Wrocławskiego Centrum Integracji (ul. Strzegomska 49) można dostać się od strony ulicy Strzegomskiej przez furtkę w ogrodzeniu oraz od strony ul. Jaworskiej przez furtkę lub bramę wjazdową na parking.
  Zdjęcie przedstawiające budynek Wrocławskiego Centrum Integracji
 • Aby wejść furtką lub wjechać bramą na parking od strony ul. Jaworskiej należy skorzystać z przycisku domofonu znajdującego się po lewej stronie w/w furtki.
 • Główne wejście do budynku znajduje się naprzeciwko wejścia/bramy wjazdowej od strony ul. Jaworskiej.
 • Główne wejście posiada schody.
 • Osoby poruszające się na wózku mogą skorzystać z podjazdu prowadzącego do windy, który prowadzi w lewą stronę od głównego wejścia do budynku.
 • Winda znajduje się po lewej stronie korytarza zaraz za drzwiami bocznego wejścia do budynku.
 • Winda posiada oznaczenia pięter w formie wizualnej oraz za pomocą alfabetu Braille’a.
 • W budynku znajdują się poziomy: -1, 0 (parter), 1 i 2.
 • Na każdy z poziomów jest możliwość dostania się za pomocą windy.
 • Sekretariat Wrocławskiego Centrum Integracji znajduje się na parterze budynku (poziom 0).
 • Na poziomie 0, 1 oraz 2 na prawo od drzwi windy znajdują się toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Na parkingu przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Nie ma ograniczeń dotyczących wstępu do budynku z psem asystującym.
 • W siedzibie jednostki znajduje się pętla indukcyjna Geemarc LoopHEAR LH102 V2.
 • W siedzibie jednostki nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Zapotrzebowanie na tłumacza należy zgłaszać w sekretariacie (mailowo – sekretariat@wci.wroclaw.pl lub telefonicznie – 71 782 35 11) z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
Skip to content