Kontakt

“Praca Dla Lokalnej Społeczności – Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej”
Wrocławskie Centrum Integracji
ul. Strzegomska 49 – pok. 18, 53-611 Wrocław
tel. 71 782 35 24, fax 71 782 35 12
e-mail: kontakt@wcsn.pl

  Imię i nazwisko:
  *
  Numer telefonu:
   
  Adres e-mail:
  *
  Treść wiadomości:
  *
   

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM INTEGRACJI

  Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Integracji z siedzibą we Wrocławiu (53-611), ul. Strzegomska 49 (dalej: Administrator), e-mail: ado@wci.wroclaw.pl, tel. 71 782 35 11. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: e-mail: iod@wci.wroclaw.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji mailowej oraz ewentualnych kontaktów z Panią/Panem, na podstawie dobrowolnie podanych przez Panią/Pana danych (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO). W związku z tym, że w ramach korespondencji z Wrocławskim Centrum Integracji zostały przekazane przez Panią/Pana dane osobowe, przysługuje Pani/Panu prawo: 1) dostępu do treści tych danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodę na przetwarzanie danych może Pani/Pan cofnąć poprzez kontakt z Administratorem na wskazane dane kontaktowe. Przewidywane kategorie odbiorców Pani/Pana danych to: adresaci/nadawcy korespondencji z Panią/Panem, Inspektor Ochrony Danych u Administratora, pracownicy komórki organizacyjnej u Administratora - Wrocławskiego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej, kadra kierownicza Administratora, Inspektor Ochrony Danych, Administrator Systemu Informatycznego. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w korespondencji z Wrocławskim Centrum Integracji jest dobrowolne, przy czym w przypadku, gdyby w związku z prowadzoną z nami korespondencją lub kontaktami doszłoby do powstania innego celu lub podstawy przetwarzania danych osobowych, zostanie Pani/Pan o tym odrębnie powiadomiony. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres 1 miesiąca po zakończeniu korespondencji lub kontaktów z Panią/Panem, z zastrzeżeniem akapitu powyżej.

  OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM/EM SIĘ SIĘ Z POWYŻSZĄ INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM INTEGRACJI, ZROZUMIAŁAM/EM TREŚĆ POWYŻSZEJ INFORMACJI ORAZ WYRAŻAM DOBROWOLNĄ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W FORMULARZU.

  *