Zespół projektowy

Zespół projektowy koordynuje działanie Wrocławskiego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej. Ma on charakter interdyscyplinarny. W jego skład wchodzą profesjonaliści i naukowcy reprezentujący różne organy, instytucje, ośrodki naukowe i organizacje mogące mieć wpływ na skuteczność działań WCSN. Zespół nie jest mocno sformalizowany. Spotkania Zespołu odbywają się średnio raz w miesiącu w różnych miejscach Wrocławia. Niektóre spotkania mogą mieć charakter otwarty, zwłaszcza te z udziałem zaproszonych ekspertów.

Zespół projektowy tworzą:

  • Grzegorz Miśta – Zastępca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, sekretarz Dolnośląskiej Rady Terenowej do Spraw Readaptacji Społecznej i Pomocy Skazanym, Wiceprezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych FRONTIS – przewodniczący zespołu
  • Ewa Żmuda – Zastępca Dyrektora Wrocławskiego Centrum Integracji, Wiceprzewodnicząca Rady Zatrudnienia Socjalnego przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Przewodnicząca Rady Programowej Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej – wiceprzewodnicząca zespołu
  • Monika Kłonica – kurator specjalista delegowany do biura Kuratora Okręgowego – sekretarz zespołu
  • Jadwiga Góralewicz – Dyrektor Wrocławskiego Centrum Integracji
  • Elżbieta Rosowska – kurator specjalista, Kierownik III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków, Wiceprzewodnicząca wrocławskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  • Patrycja Pysno – kurator specjalista, Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia
  • mjr Jacek Mrowiec –  p.o. specjalista ds. penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu
  • Magdalena Taraszkiewicz – Wrocławskie Centrum Integracji, koordynator projektu “Praca dla lokalnej społeczności – Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej”